Lek

I enighet med läroplanen ska förskolan vara en rolig trygg och lärorik miljö
som utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Det är genom leken som barnens utveckling och lärande främjas. I förskolans läroplan står det: ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande.

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken  och få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö98 reviderad 2010).