OM Järvagården

Personalkooperativet Järvagården är ett privat alternativ till kommunala förskolor.  Vi ansvarar själva för förskolans totala verksamhet. Som förälder har du kortare väg till där beslut fattas.

Vår målsättning är att ha så få barn som möjligt i barngruppen. Vistelseklimatet blir på så sätt lugnare för barnen. med kunnig och välutbildad personal kan varje barn tillfredsställas efter sin utvecklingsnivå. Vistelsetiden såväl inne som ute med aktiviteter efter barnens mognadsnivå är basen i vår verksamhet.

Vi är en traditionell förskola.  Vi utnyttjar vår närmiljö med allt vad det erbjuder, lek i skog och parklek och ute lek på förskolans gård. 

Mat

Vi lagar all mat från grunden och försöker att endast använda färska råvaror

Öppettider

Förskolans öppettider är för närvarande öppet mellan 07:00-17:30. Förskolan har stängt under tre veckor i juli månad och under jul och nyårshelgerna, om det är förenligt med föräldrarnas behov av barnomsorg. Förskolan stänger under fyra planeringsdagar varje år. Enligt stadens ”riktlinjer för barnomsorgspeng” har anordnaren skyldighet att hålla öppet inom ram tiden 6:30-18:30, verksamheten ska utgå ifrån brukarens behov. Förskoleverksamheten skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas heltidsarbete och studier.

Övriga tider på förskolan:

Frukost serveras klockan 8:30
Fruktstund ca klockan 11:00
Lunch serveras klockan 13:00
Fruktstund ca klockan 16:00

Inskolning

syftet med inskolning är, att lägga grunden för en bra relation mellan personal och barn/föräldrar. Att barn/föräldrar ska känna sig trygga.

Vi har en tre dagars inskolning där föräldern och barn är med under hela dagen från klockan 9:30-14:00. Föräldern får en inblick i vår verksamhet och hur vi arbetar

Ansökan

Ansökan sker via ”Min Barnomsorg” på Stockholms stads webbsida.
https://barnomsorg.stockholm.se/

Vi har liksom kommunala Förskolor maxtaxa. Avgiften betalas direkt till förskolan. För mer information om gällande avgift, vänligen kontakta förskolan

Typ av service

Förskola
Organisationsform
Fristående/privat
Verksam i Rinkeby-Kista

LEK

I enighet med läroplanen ska förskolan vara en rolig trygg och lärorik miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Det är genom leken som barnens utveckling och lärande främjas. I förskolans läroplan står det: ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande.

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken och få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö98 reviderad 2010).

LIKABEHANDLINGSPLAN

Likabehandlingsplanen mot kränkande behandling ska genomsyra verksamheten.

Ingen på Järvagårdens verksamhet ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Förskolan skall vara en trygg plats där alla barn ska må bra. Det ska råda ett öppet klimat där alla är lika värda.

Klagomål

Rutiner för Klagomålshantering

Skollag

8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Syfte

  • Identifiera och förebygga brister
  • Öka den enskildes inflytande
  • stärka barns rättsäkerhet
  • Vem framför jag mina klagomål till?

Vid klagomål är det möjligt att framföra denna muntligt till någon av oss personal.

Vänd dig i första hand till den person eller avdelning där klagomålet hör hemma.

Om klagomålet är känsligt kan man vända sig till rektor.

Det går också att framföra klagomålet skriftligt per mail, brev eller via Tyra. Det är också möjligt att lämna klagomål i en låda som finns placerad i hallen om man vill vara anonym.

När du lämnar ett klagomål anger du vad klagomålet eller synpunkten avser, samt hur du önskar bli kontaktad. Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi behandlat dina synpunkter eller klagomål. I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadess, telefonnummer eller adress.

Vad händer när klagomålet mottagits?

  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet.
  • Skriftligt alternativt muntligt svar ges till den som lämnat in synpunkt/ klagomålet att det inkommit och vem som handlägger.
  • Vid behov påbörjas en skriftlig utredning som rektor har ansvar för samt ansvar för att insatser för eventuella åtgärder vidtas.
  • Rektor ansvarar för att uppföljning av återgärder utförs och att detta dokumenteras.
  • Klagomålet tar vi till oss och tar med oss i vår planering för verksamhet.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräver längre tid för oss att undersöka.

Om jag inte är nöjd med svaret?

Då kontaktar du den person som haft ansvar över ärendet och en förnyad prövning av ärendet påbörjas. Ärendet kommer då granskas igenom för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter.

Vad händer med klagomålet?

Alla skriftliga klagomål som kommit in sammanställs inom förskolan som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vem kan läsa mina klagomål?

Det är viktigt att känna till att allt som du skriver är en allmän handling och nästan allting blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Vid klagomål kontakta på epost jarvagarden@gmail.com

Neian Gharib
Pedagog

Therese Staaf
Pedagog

Pia Thuritz
Pedagog

Anette Berglund
Rektor