Klagomål

Enligt skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildnigen. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig förskolechef för att sedan slussas vidare till huvudman.

Syftet är att:

  • Öka den enskildes inflytande
  • Snabbare kunna åtgärda de brister som uppstår
  • Stärka barns och elevers rättssäkerhet

Vill ni framföra ett klagomål kan det göras per mail: jarvagarden@gmail.com